ការបង្ហាញ R&D

ការបង្ហាញ R&D

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (1)

ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (2)

ការកាត់ឡាស៊ែរ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (3)

ផលិតផលដែកសន្លឹក

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (4)

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពរូបរាងផលិតផល

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (5)

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពនាំចេញ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (6)

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងទាប

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (7)

ការកាត់ឡាស៊ែរ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (10)

ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ (11)

ខ្សែ​សង្វាក់​ផលិតកម្ម